Kur’an’ı Hakkıyla Okumak Tüm Bölümler

Home / Haberler / Kur’an’ı Hakkıyla Okumak Tüm Bölümler
Kur’an’ı Hakkıyla Okumak Tüm Bölümler

Mehmet Pamak Radyo Denge´de her Cumartesi, tekrarıyla ise Pazar günü “Kur´an´ı Hakkıyla Okumak” programıyla sizlerle birlikte oluyor.
Radyo Denge Ramazan Program akışı içerisinde canlı olarak gerçekleştirilmeye başlanan programda,
Ramazan’dan sonra da Mehmet Pamak’la “Kur’an’ı Hakkıyla Okumak” konusu ele alınmaya devam ediliyor.
Programa internet üzerinden bağlanan Mehmet Pamak, program sunucusu Osman Yıldız’ın sorularını cevaplıyor.

 

Yirmincibirinci Bölüm

İndir : 06.02.2016 21.Bölüm, 1.Parça
06.02.2016 21.Bölüm, 2.Parça

Dinle :


Sorular :

Şimdi, Kur’an’ı Hakkıyla Okumak Programı üst başlığı altında bir süredir işlemekte olduğumuz, “Kur’an’da Rasulün(s) Konumu ve Sünneti” konusunun son bölümünün sorularına geçebiliriz:

1 – Kur’an’da, Rasule(s) salât edilmesi, onun incitilmemesi, önüne geçilmemesi ve seslerin onun sesinin üstüne yükseltilmemesini emreden ayetleri kısaca açıklayabilir misiniz?

2 – Kur’an’da Allah ile Rasullerinin arasının ayrılmaması ve Rasullerin aralarında ayırım yapılmaması konusunda neler söyleniyor?

3 – Mü’minler Kur’an, sünnet ve hadis’e yaklaşımda nasıl bir ortak paydada buluşabilirler, nasıl bir ortak zemin oluşturabilirler?

4 – Hadislerin Kur’an’a arzı meselesinin önemi ve gerekliliği hakkında neler söyleyebilirsiniz?

5 – Tariksel süreçte, Kur’an’ın açık beyanları yerine hadis rivayetlerinin birincil kaynak haline getirildiği konusunda ve Kur’an’a açıkça aykırı oldukları halde sahihlerde yer alan rivayetlere bazı somut örnekler verebilir misiniz?

6- Müslümanların ortak payda oluşturmadıkları hadis konusundaki tutumları, duruşları ve anlayışları hangi kategorilerde tasnif edilebilir?

7 – Kur’an dışında “din kuralı vazeden vahiy” var mıdır? Bu konuda Müslümanlar arasında hangi yanlış anlayışlar söz konusudur? Akıdevi açıdan hangi vasatta buluşmak gerekir?

8 – Zanna dayalı olduğu halde ahâd haber akıdeyi belirler mi? Ahad hadilere dayanarak akıde oluşturulabilir mi?

9 – Sonuç olarak ne söylemek istersiniz? Din usulü açısından, kaynaklara yaklaşım bakımından ortak bir zemini ve Mü’minler arasındaki vahdeti nasıl sağlayacağız?

 

Yirminci Bölüm

İndir : 30.01.2016 20.Bölüm, 1.Parça
30.01.2016 20.Bölüm, 2.Parça

Dinle :


Sorular :

Rabbimize hamd olsun ki, Kur’an’ı Hakkıyla Okumak programının 20. bölümüne de bizleri kavuşturdu. Değerli dinleyenler bugünkü sorularımızla, yine Rasulün(s) Kur’an’daki konumunu ve sünnetini belirleyen ayetlerin üzerinde durmaya devam edeceğiz inşaAllah.

1 – Kur’an mehcur bırakılarak bir çok hurafeler üretilen, büyük ve derin yozlaşmanın yaşandığı uzun tarihsel süreçte çok yanlış bir şefaat anlayışına sürüklenilmiş v şefaat edeceği zannedilen bir çok kategoriler oluşturulmuştur. Bir çok dindar kesim “şefaat ya Rasulullah” diyerek Rasulullah(s)den şeffaat dilemekte, Rasule yönelip dua ederek şefaat talebinde bulunmaktadırlar. Kur’an şefaat konusunda ne demektedir?

2 – Bugün bile bir çok kesim, özellikle bazı ilahiyatçı akademisyenlerin öncülüğünü yaptıkları bazı anlayışlara sahip olanlar, Kur’an’ın muhkem naslarını bile değiştirme veya farklı tercihler ortaya koyma cür’eti gösterebiliyorlar. Peki Rasule(s) ilk muhatapları olan Mekke müşrikleri tarafından yöneltilen, “Kur’an’ı değiştir” teklifleri karşısında Rasul(s)ün cevabı ne olmuştur? Rasul’ün vahiy karşısındaki konumu nedir?

3 – Hakkı tebliğle görevli olan Rasul’ün(s) batıla karşı tutumu nedir? Kur’an bu konuda hangi hükümlere yer vermiştir?

4 – Rasulün(s) vahyin yönlendirmesiyle ortaya koyduğu; hak-batıl ulaşmasını ve egemen şirk sistemiyle uzlaşmayı ve kâfirlere itaati reddeden sünneti nedir? Müslüman olduğunu söyleyen kitleler bu sünneti takip etmekte midir?

5 – Şu ana kadar işlediğimiz bütün ayetlerin ortaya koyduğu gerçek şu ki; Kur’an Rasulullah’ın(s) konumunu, yetkilerini, görevlerini ortaya koyan ve Rasulün sünnetinden bize en sahih tartışılmaz bilgileri ulaştıran en temel kaynaktır. Bu program çerçevesinde bu konudaki bir çok ayeti konuşmaya çalıştık. Tabii ki, Rasulün sünnetinden haber veren ayetlerin hepsini böyle bir programda gündemleştirmek mümkün değildir, ama hiç değilse birkaç örnek daha verebilir misiniz?

 

Ondokuzuncu Bölüm

İndir : 23.01.2016 19.Bölüm

Dinle :


Sorular :

Rabbimize hamd olsun ki, Kur’an’ı Hakkıyla Okumak programının 19. bölümünde de bizleri buluşturdu. Değerli dinleyenler bugünkü sorularımızla, yine Rasulün(s) Kur’an’daki konumunu ve sünnetini belirleyen ayetlerin üzerinde durmaya devam edeceğiz inşaAllah.

1 – İnsanların tarihsel süreçlerde yaşadıkları sapmalar sonucunda Rasulleri de ilahlaştırdıkları görülmektedir. Bu konuda Kur’an’da ne gibi uyarılar yer alıyor, ilgili ayetler bağlamında açıklayabilir misiniz?

2 – Kur’an, Rasulün sadece kendisine vahyolunana uyduğunu beyan ediyor, bu hususu ayetler ışığında açıklar mısınız?

3 – Geçmiş ve gelecek gaybı Allah’tan başka bir kimse de bilebilir mi, bu bağlamda Rasuller de bilebilir mi?

4 – Bilindiği üzere yüzyıllara sari Kur’an’ı mehcur bırakma, yozlaşma ve hurafe üretim sürecinde Rasulullah(s)’e bir çok mucize yakıştırılmış, bu bağlamda bir çok hurafeler üretilip, iftiralar yapılmıştır. Rasulün(s) davetinin muhataplarına bir mucize izharı söz konusu olmuş mudur? Kur’an bu konuda ne demektedir?

 

Onsekizinci Bölüm

İndir : 16.01.2016 18.Bölüm, 1.Parça
16.01.2016 18.Bölüm, 2.Parça

Dinle :


Sorular :

Elhamdülillah, Kur’an’ı Hakkıyla Okumak programının 18. bölümünde yine birlikteyiz. Bugünkü sorularımızla Rasulün(s) Kur’an’daki konumunu ve sünnetini belirleyen ayetlerin üzerinde durmaya devam edeceğiz inşaAllah.

1 – Furkan 30. ayette yer alan Rasullullah’ın(s) “Kur’an’ı terk edilmiş bıraktıkları için kavminden şikayet edeceği” konusunu biraz açabilir misiniz?

2 – Rasuller’in insan üstü değil, insan/beşer oldukları vurgusu yapan ayetleri açıklayabilir misiniz? Rabbimizin ayetlerinde bu vurguyu yapmasının hikmeti ne olabilir?

3 – Rasulullah(s)’in vahiy gelmeden önce de “büyük/azim/yüce bir ahlak üzere” olduğuna dair ayeti açıklayabilir misiniz?

4 – Kur’an’da Rasulün(s) görevi, insanları tagutların ve hevanın tahakkümünden kurtarmak, Peygamberlerini ve din adamlarını rab edinmekten sakındırmak amaçlı tebliğ ve örneklik olarak beyan ediliyor, bu konuyu ilgili ayetlerle açıklayabilir misiniz?

5 – Rasulün(s), insanların Peygamberlerini, din adamlarını, hevalarını ve tagutları ilah edinerek ürettikleri hurafelerle işgal edilmiş zihinlerini bu kuşatmadan ve hurafelerin kölelik zincirlerinden kurtarmasından bahseden Araf Suresi 157. ayetteki hükmü açıklayabilir misiniz?

 

Onyedinci Bölüm

İndir : 09.01.2016 17.Bölüm, 1.Parça
09.01.2016 17.Bölüm, 2.Parça

Dinle :


Sorular :

Bugünkü sorularımızla Rasulün(s) Kur'an'daki konumunu ve sünnetini belirleyen ayetlerin üzerinde durmaya devam edeceğiz inşallah.

1 – Rasullerin tebliğ görevlerine, tebliğ üsluplarına dair ve tebliğle güttükleri amaçlarına dair Kur'an bize neler söylüyor?

2 – Rasuller/Peygamberler istediklerini hidayete erdirebilirler mi?

3 – Rasuller tebliğ karşılığında insanlardan bir ücret beklerler mi?

4 – Rasullerin ve müminlerin en önemli vasıflarından ve sorumluluklarından birisi olarak Kur'an'da zikredilen "şahidlik" konusunda Kur'an neler söylüyor?

5 – Rabbimiz Rasulünü ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdiğini beyan ediyor. Allah'a ve Rasulüne itaat denilince iki ayrı otoriteye itaat şeklinde anlaşılamayacağına göre Rasule itaat konusunu, Kur'an ayetleriyle biraz açabilir misiniz?

6 – Rasule itaat ya da itaatsizliğin ne anlama geldiği ve nasıl sonuçlar doğuracağı konusunda Kur'an'da hangi beyan ve uyarılar var?

7 – Peki Allah'a ve Rasulüne itaatsizlik edenlerin başlarına geleceklere dair Kur'an'da hangi uyarılar yer alıyor? Onları da kısaca açıklar mısınız?

8 – Allah'ın Rasulüne karşı göstermemizi istediği sevgiye dair Kur'an'da nasıl beyanlar yer alıyor?

 

Onaltıncı Bölüm

İndir : 02.01.2016 16.Bölüm

Dinle :


Sorular :

Bir süre ara verdikten sonra elhamdülillah yeniden birlikteyiz ve Kur’an’ı hakkıyla okumak programımıza devam ediyoruz. Bu bölümden itibaren “Kur’an’da Rasulullah’ın(s) konumu ve sünneti” üzerinde durmaya çalışacağız inşaallah.

1 – İlk sorumuz belki programa da giriş mahiyetinde bir soru olarak şudur; bize öncelikle ve genel olarak Rasullerin/Peygamberlerin mücadele sünneti hakkında bir bilgi verebilir misiniz?

2 – Kur’an ve Rasul birbirinden ayrı düşünülebilir mi?

3 – Kur’an dışında bırakılmış din belirleyici bir vahiy söz konusu olabilir mi?

4 – Sünnet ve hadis nedir ve varsa farklarını açıklar mısınız?

5 – Kur’an ile sünnet ve hadis ilişkisini de kısaca ifade edebilir misiniz?

6 – Rasullerin (Peygamberlerin) gönderiliş sebebine dair Kur’an’da yer alan ayetleri açıklayabilir misiniz?

 

Onbeşinci Bölüm

İndir : 17.10.2015 15.Bölüm, 1.Parça
17.10.2015 15.Bölüm, 2.Parça

Dinle :


Sorular :

– Rabbimiz Kitabında “Atalardan devralınan dini” taklit edip sürdürmeyi kınamakta, bu yanlış din algısını terke ve halimizi vahyin ölçüleriyle ıslaha çağırmaktadır. Peki terk edilmesi istenen bu “Atalar dini” nedir, açıklayabilir misiniz? Tarih boyunca kitleler neden büyük çoğunlukla bu dini tercih etmişlerdir?

– Müşriklerin din edindikleri “Atalar dini” hakkında Kur’an’da yer alan ayetlerde ne gibi tespit ve uyarılara yer veriliyor?

– Kitap ehlinin de kendilerine vahiyle ulaşan “İslam” dinin tahrif ederek “atalar dini” hakine dönüştürmeleri söz konusu oluyor ve Rabbimiz son Rasul’ün(s) ümmetini de aynı akıbete uğramaktan sakındırıyor. Kitap ehlinin, kendilerine inzal edilen “Tevhid Dini”ni tahrif edip “Atalar Dini” haline dönüştürmeleri nasıl gerçekleşiyor, Kur’an bu konuda hangi bilgileri veriyor?

– Kur’an, “Statükonun dini” de diyebileceğimiz “Atalar dininin, insanları “Allah ile aldatarak” statükoya entegre edebilmek için bir araç olarak kullanılmakta olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu konuyu açabilir misiniz?

– Mekke’de “İbrahim’in Dini” adı altında oluşturulan Statüko dini-Atalar dini ile kitleler nasıl yönlendirildiler? Rasulün(s) getirdiği vahiy buna nasıl itiraz etti?

– Peki son Rasule indirilen ve tekamül etmiş son mesaj olan İslam’ın da, zamanla “Statüko dini” haline dönüşmesi söz konusu olmuş mudur?

– “Statükonun dini”nin oluşmasında ya da tevhid dininin, taviz verip uzlaşarak statüko dini haline gelmesinde kimler ve hangi saiklerle rol oynamaktadırlar?

– Türkiye pratiğinde, tevhidi uyanışı etkileyip sisteme entegre etmeye çalışan Statüko dini”nin oluşması, evreleri ve bugün hala sürdürülmesi safhalarından da kısaca bahsedebilir misiniz?

 

Ondördüncü Bölüm

İndir : 10.10.2015 14.Bölüm, 1.Parça
10.10.2015 14.Bölüm, 2.Parça

Dinle :


Sorular :

– Allah’ın indirdiği Kitabın muhtevasından rahatsız olanların, Kitabın değiştirilmesini talep etmelerini, zanlarına, çıkarlarına, hevalarına ve statükoya uygun bir kitap ve din istemelerini, böyle bir din algısını oluşturmaya çalışmalarını, Kur’an’da zikredilen örnekleri ve günümüzdeki karşılıklarıyla birlikte açıklayabilir misiniz?

İsterseniz önce güncel olan Kur’an’ı değiştirme, egemen küresel ve yerel statükoya uydurma çabalarını ve bunlardan “tarihselcilik” yaklaşımını ele alarak başlayabilirsiniz.

– Bir de herkese farklı şeyler söyleyen bir Kur’an algısı yaygınlaştırılmak ve herkesin İslam’ının farklı olması temin edilmek isteniyor, bununla ne amaçlanıyor?

– Peki Rasulullah (s)’e de Kur’anı değiştirme talepleri geldiğinde Kur’anın yönlendirmesiyle onun tutumu ne oldu?

– Yüzyıllara sari tarihsel süreçte Kitabın ve dinin parçalanması, bütünün parçaya feda edilmesi sonucunda farklı parçaları öne çıkaran farklı grupların, ekollerin ortaya çıkması ve sonuçta ümmetin parçalanması söz konusu oldu. Halbuki Kur’an daha baştan bu konularda uyarılarda bulunmuştu. Bu konudaki uyarıları ihtiva eden, dinin ve ümmetin parçalanmamasına ve dağılıp ayrılmamaya çağıran ayetleri ve bu konudaki tespitlerinizi de bizimle paylaşabilir misiniz?

– Peki Kur’an’ın terk edilmiş bırakılması ve başka kitapların öne çıkarılıp esas alınması sapması ve bu sebeple bir çok hurafenin üretilmesi konusunda neler söyleyeceksiniz?

– Kitaptan bazı kısımların gizlenmesi, ketmedilmesi, Hakkın gizlenmesi ya da batıla karıştırılmasına ve az bir pahaya değişilmesine dair Kur’an’da ne gibi uyarılar yapılıyor?

Onüçüncü Bölüm

İndir : 04.10.2015 13.Bölüm, 1.Parça
04.10.2015 13.Bölüm, 2.Parça

Dinle :

Sorular :

Bugün 13. programı yaparak Kur’an’ı hakkıyla okumak programımıza iki haftalık ara sonunda kaldığımız yerden devam ediyoruz.

– İnsanın Rabbine ve kendine yabancılaşması sonunda, insanın tükenişini ve fesadın küreselleşmesinin sebeplerini ayetler ışığında açıklar mısınız?

– Fıtrata yapılan müdahale sonucu ve vahiyden uzaklaşınca, yani fıtrat ile vahyin arası kesilince fesad çıkıyor. Peki böyle bir durumda insanlarda ve toplumda neler yaşanıyor?

– Toplumları yönetenler vahiyle hükmetmezlerse neler yaşanıyor? Vahiyden uzaklaşanların iktidarında Kur’an’ın beyanıyla ekinin ve neslin helaki nasıl gerçekleşiyor?

– Mü’minlerin, iktidar olmaları ve Allah’ın hükmüyle hükmetmeleri halinde neler olur?

 

Onikinci Bölüm

İndir : 12.09.2015 12.Bölüm, 1.Parça
12.09.2015 12.Bölüm, 2.Parça

Dinle :

Sorular :

Son programlarımızda iman-amel bütünlüğü ve hayatı ibadet kılmak konuları üzerinde durmuştuk. Bu programda ise dünya-ahiret ilişkisi üzerine bazı sorular yöneltmek istiyoruz.

– Dünyanın ahiretin tarlası olarak vahiyle inşa edilmesi suretiyle ahiret için salih ameller biriktirmeye çağıran, dünya için biriktirme tutkusuna karşı uyaran ayetlerden örnekler vererek dünyevileşme sapması konusunu açıklar mısınız?

– Kur’an’da hayatın bütün alanlarında Allah’ın unutulmaması ve zikrinden yüz çevrilmemesi gerektiğine ve bunun imanın ispatı ve gereği olduğuna dikkat çeken ayetler var. Allah’ın ayetlerinden yüz çevirenler, hayatlarında vahye uygun davranmayanlar mı? Bunlar nasıl bir akıbetle uyarılmaktadırlar?

– Ahirette hesap günü, fayda vermeyen pişmanlık, geri döndürülme ve geri dönüş halinde salih amel yapmaya dair taahhütte bulunma gibi isteklerin zikredildiği ayetleri açıklar mısınız?

– Ahiretteki tartışmaların hatırlatılması suretiyle dünyada atılacak adımlara, tutulacak yola dikkat etmeye yönlendiren ayetlerden de bahseder misiniz?

– Darlık ve sıkıntı anlarında davete kulak verme eğiliminin yükselmesi sebebiyle Allah’ın Resul gönderdiği beldelerin halklarına darlık ve sıkıntı vermesine ve sıkıntı halinde dini O’na has kılarak Allah’a sığınıp yardım dileyen, sıkıntı kalkınca da şirk koşanlara dair ayetleri açıklar mısınız?

 

Onbirinci Bölüm

İndir : 05.09.2015 11.Bölüm, 1.Parça
05.09.2015 11.Bölüm, 2.Parça

Dinle :

Sorular :

– Göklerde ve yerde olan her şey nasıl büyüklenmeden Rabbine itaat ediyorsa, sizler de tutarlı olun, ahdinize sadakat gösterin ve bildiğiniz ve insanlara da söylediğiniz Rabbinizin emirlerine/vahye öncelikle kendiniz uyun uyarısını yapan ayetleri açıklar mısınız?

– Kur’an ve ibadetlerin arasının kesilmemesine, ibadetlerin parçalanmadan ubudiyet bütünlüğü içinde yapılması halinde etkili ve dönüştürücü olacağına, ibadetlerin bütünlük içinde arındırıcı-inşa edici olduğuna dikkat çeken ayetleri açıklar mısınız?

– Yine Kur’an’da ibadetlerin, Allah’a kulluğun, adeta bir kıyıdan, kenardan tutar gibi yapılmasından bahsedilir ve böyle yapılmaması istenir. Bu konuyu açıklar mısnız?

– İbadetlerin bütünlük içinde eda edilmesi arındırıcı ve inşa edicidir dediniz. İbadetlerin birbirini desteklemesi, yahut birini yapanın diğerine yönlendirilmesi söz konusu olabilir mi?

– İbadetlerin, salih amellerin kötülükleri/günahları giderdiğine dair ayetleri açıklar mısınız?

 

Onuncu Bölüm

İndir : 29.08.2015 10.Bölüm, 1.Parça
29.08.2015 10.Bölüm, 2.Parça

Dinle :

Sorular :

Son programda iman-amel bütünlüğü içinde hayatı ibadet kılmak konusunu ele almaya başlamıştık. Bu bağlamda konunun daha iyi açılması için yeni bazı sorularla devam etmek istiyoruz.

– İman-amel bütünlüğünde hayatı ibadet kılmak deyince, en önemli ibadetlerden olup Kur’an’da en çok vurgulanan namaz; üzerinde biraz daha fazla durulması gereken bir ibadetimiz. Namaz’ın önemi ve gereği konusunda Kur’an ayetleri bize neler söylüyor?

– İman-amel bütünlüğü o kadar belirleyici ki, kafirlerle mü’minler arasındaki temel ayrışma konusunun bile hep hayat tarzı, yani ameller alanında olduğuna dikkat çeken ayetlere rastlıyoruz. Bu durum, ne anlama geliyor?

– İnsanlar arasındaki sevgi, dostluk/velayet ilişkilerini bile belirleyen ayetleri nasıl anlamalıyız?

– Velayet konusu o kadar belirleyici ki, kâfirlerle birlikte olmaktan izzet, şeref ve itibar beklemek veya Allah’ın ayetlerini inkar ya da alay üzerine gerçekleştirilen toplantılarına iştirak edip sessizce durmak bile yasaklanıyor öyle değil mi?

– Kafirlerden barışçı ve savaşçı olanları bile ayırıp farklı ilişkiler emreden ayetler söz konusu değil mi?

 

Dokuzuncu Bölüm

İndir : 22.08.2015 9.Bölüm, 1.Parça
22.08.2015 9.Bölüm, 2.Parça

Dinle :

Sorular :

– İnsanların çoğunluğu, hele de Müslüman’ım diyenlerin tamamı ahirete iman ettiklerini iddia ederler. Ancak tercih ettikleri hayat tarzı ve yaptıkları ameller çoğunlukla vahye aykırı olabilmektedir. Böyle bir durumda ahiret ve hesap gününe inandıklarına dair iddiaları vahyi ölçüler içinde bir anlam taşır mı? Müslümanlık iddialarına rağmen bu kesimlerin, dünyada, bir şeyi yapmak ya da yapmamak suretiyle ortaya koydukları vahye aykırı yanlış tercihlerle, din(hesap/ceza) gününü/ahireti hâl ile yalanlamak durumuna düşmüş olacakları şeklinde bir açıklamanızı hatırlıyorum. Bu konuyu ayetler ışığında biraz açabilir misiniz?

– İman-amel bütünlüğü içinde, Kur’an’ın bütününün hayatın tümüne hakim kılınmasıyla Kur’an’ın hayatı inşa etmesini, tüm ilişkilerin vahye uygun hale getirilmesini ve bütün hayat alanlarının Allah’ın hükümlerine uydurulması suretiyle sonuçta bütün hayatın Allah’ın rengiyle boyanmasını emreden ayetler olduğunu biliyoruz. Bu konu çerçevesinde bazı soruları sormak ve konun hakkıyla anlaşılmasına vesile olmak istiyoruz.

– İmansız salih amel olur mu? Salih amel olmadan iman yaşayabilir mi? İman amel bütünlüğü içinde hayatı ibadet kılma sorumluluğumuzu ayetler ışığında açıklar mısınız?

– İslam’ın, hayatın bütün alanlarını kuşatan bir din olduğunu ortaya koyan ayetlere örnekler verebilir misiniz?

– Kendisinden daha güzel renk olmayan Allah’ın rengiyle/boyasıyla boyanmak konusunu ayetler ışığında açıklar mısınız?

 

Sekizinci Bölüm

İndir : 15.08.2015 8.Bölüm, 1.Parça
15.08.2015 8.Bölüm, 2.Parça

Dinle :

Sorular :

Geçen haftaki programda, Allah’a ve Resulüne itaatten, Kur’an’a uymaktan yüz çevirenlerin durumunu konuşmuştuk.

– Eğer siz de uygun bulursanız esas konumuza geçmeden önce güncel bir konu hakkında söyleyecekleriniz değerli dinleyicilerimize ulaştırmak istiyoruz. Bilindiği üzere 14 Ağustos 2013, Mısır darbe yönetimi, Rabia ve Nahda meydanlarında darbeye karşı şiddetten uzak barışçı bir protesto yapan Mısır halkına ve İHVAN mensuplarına yönelik alçakça katliamlar gerçekleştirmişti. Siz ve İLKAV olarak hepimiz bu olayları defalarca protesto eden eylemler, basın açıklamaları, konferanslar, paneller gerçekleştirdik, makaleler kaleme aldık. Bugün yıldönümünü idrak ettiğimiz bu vahşet hakkında neler söylemek istersiniz?

Programımızın sorularına dönersek;
– Resulün ve müminlerin en önemli vasıflarından, misyonlarından birisinin de şahitlik olduğu Kur’an’da beyan ediliyor. Bu önemli sorumluluğun, Peygamber (as)’ın ve mü’minlerin bu önemli vasfının ne olduğunu açıklayabilir misiniz?

– İslami ıstılahta Allah yolunda cihad ve bu yolda can feda ederek “şehid” olmak söz konusu. Cihad ve şehidlik kavramlarını Kur’an ayetleriyle karşılıklı ilişkilerini de kurarak açıklayabilir misiniz?

– Kur’an ile büyük cihadı biraz açabilir misiniz?

– Bahsettiğiniz çerçevede hayatıyla vahye şahidlik yapmayanın yani yaşarken şehid olmayanın ölürken şehid olması mümkün olabilir mi?

– Bu bağlamda şehid kavramı kültürel bir öğe olarak çok farklı anlamlarda da kullanılıyor. Mesela devlet, vatan, ırk davası, ideolojiler ya da meslek uğrunda ölenlere de şehid deniyor. Bu konuyu da Kur’ani ölçüler içinde açıklayabilir misiniz?

– Laik ulusalcı Kemalist sistem ya da laik ulusalcı PKK gibi örgütlere, yöneticilerine isteyerek, benimseyerek itaat bile Kur’an’a ve şehidlik kavramının ölçülerine aykırı değil midir?

– Laik ulus devlet ve laik ırkçı PKK bu şartların tam zıddı olan bir konumda değil mi?

– Resulullah (as)’ın hadislerinde de şehidlik konusunda, günümüz sapmalarına açıklık getiren rivayetler var, bunlara dair örnekler de verebilir misiniz?

– Biz Müslümanların hayatımızın da ölümümüzün de Allah için olması gerektiğine dair bir andımız yok mu? Şehidlik bağlamında bu konuyu açar mısınız?

 

Yedinci Bölüm

İndir : 08.08.2015 7.Bölüm, 1.Parça
08.08.2015 7.Bölüm, 2.Parça

Dinle :

Sorular :

Geçen haftaki programda, Allah’tan gayrısına (şeytan, heva ve tagutlara) itaat/ibadet edilmesi sapmasını ayetler ışığında ele almaya çalışmıştık.

– Rabbimiz, Allah’tan başkalarını ilah edinip onlara tapmayı kulluk yapmayı, bu bağlamda şeytana, hevaya ve tağutlara itaat ve ibadet etmeyi men ettikten sonra Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmedilmesini ve böylece insanlar arasında adaletin ikame edilmesini emrediyor, bu konuyu da ayetler ışığında açıklayabilir misiniz?

– Allah’a ve Resulüne itaatten, Kur’an’a uymaktan yüz çevirenler, sırf biz de Müslümanız demeleri ve kimi parça ibadetleri ara sıra yerine getirmeleri sebebiyle mü’min sayılabilirler mi? Resulün ve mü’minlerin yolundan ayrılıp başka yollara uyanların, bu sebeple de hayatı, amelleri vahye şahidlik yapmayanların akıdevi/imani durumu Kur’an’da nasıl ifade ediliyor?

– Akıdevi sapma içinde olanların ya da günaha batanların kurtuluşu mümkün mü? Umutlu olmaları ve kurtuluşa ermeleri için neler yapmaları gerekir?

Altıncı Bölüm

İndir : 01.08.2015 6.Bölüm, 1.Parça
01.08.2015 6.Bölüm, 2.Parça

Dinle :

Sorular :

Geçen haftaki programımızda yaratılış gayemiz olan “yalnız Allah’a kulluk/ibadet etmek” üzerine ve “Şeytana kulluk yapmanın” anlamı ve açılımı üzerine konuşmuştuk. Bugün de inşallah Allah’tan gayrısına kulluk/itaat/ibadet etme sapmasının diğer boyutları üzerinde durmak ve bu konulardaki sorularımıza cevaplar bulmak istiyoruz.

– Rabbimiz kitabında Allah’tan başkasının ilah edinilmesine örnek olarak bir de heva’dan bahseder, hevanın ilah edinilmesi ve ona da kulluk/ibadet/itaat edilmesi nasıl olur?

– İnsanların bizzat kendi hevaları, bilmeyenlerin hevalarını ilah edinmelerini açarmısınız?

– İnsanların din adamlarının, alimlerinin hevalarını ilah edinmeleri nasıl olur?

– Kur’an’da bir de insanların tagutları ilah edinip onlara kulluk yapmalarından bahsediliyor örnekleyerek açıklayabilir misiniz?

Beşinci Bölüm

İndir : 25.07.2015 5.Bölüm, 1.Parça
25.07.2015 5.Bölüm, 2.Parça
25.07.2015 5.Bölüm, 3.Parça

Dinle :

Sorular :

– Esas konuya girmeden önce; gündemdeki sıcak bir konuda, Suruç’ta IŞİD tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen canlı bomba olayı ve akabinde PKK tarafından gerek Müslümanlara gerekse güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırılar, gerçekleştirilen cinayetler ve Türkiye’nin bunlara cevaben başlattığı operasyonlar söz konusu. Ayrıca bir yandan İran ile Batılı emperyalistler arasında nükleer konusunda anlaşma ve giderek bölgenin daha büyük kaosların için sürüklenmesi yaşanıyor. Bütün bu olayları ve bölgede kör şiddeti esas alan PKK ile IŞİD gibi yapıları değerlendirmenizi rica ediyoruz.

– Şimdi de esas konumuz olan “Kur’an’ı hakkıyla okumak” konusundaki sorularımıza geçebiliriz. Önce son programda noksan kalan kısmı tamamlamak mahiyetinde bir soruyla başlayalım; Kur’an’da imanın gereği olarak “işittik ve itaat ettik” demeye çağıran ayetler var. Bu işitmekten ve itaatten kasıt nedir?

– Rabbimiz kullarına sadece kendisine kulluk yapmalarını emrediyor. Kur’an’da Allah’tan başkalarına da kulluğun yapılması sapmasına dikkat çekip uyaran ayetler var. Allah’tan başkasını ilah edinip ona kulluk yapmak nasıl gerçekleşir?

– Pek çok ayette “Şeytana değil Allah’a kulluk yapın” çağrısı yapılıyor, bu ayetlerle ne denmek isteniyor açıklarmısnız?

Dördüncü Bölüm

İndir : 11.07.2015 4.Bölüm
Dinle :
Sorular :

– Allah’ın/yaratıcının emirlerinin/kevni yasalarının evren ve fıtrat üzerindeki hakimiyetinin sonuçları ile aynı Allah’ın insan hayatı için vaz ettiği emirlerinin/şeriatının/yasalarının insan hayatı üzerindeki hakimiyeti ve sonuçlarını, tek bir ilaha itaat etmek bakımından mukayeseli olarak açıklayabilir misiniz?

– “İşittik ve itaat ettik” denilerek hayatın Allah’a “rüku” ve “secde” ettirilmesine, vahye “şahid”lik yapan, Kur’an ile ahlaklanıp “ibadet” kılınan bir hayatın yaşanmasına dair Kur’an’da yer alan hükümleri açıklar mısınız?

Üçüncü Bölüm

İndir : 04.07.2015 3.Bölüm
Dinle :
Sorular :

– Kur’an’a imanın gereği olarak Kur’an’ı hakkıyla okumayı müteakip sorumluluklarımız nelerdir?

– Kur’an okumayı müteakip secde etmeye çağrı ne anlama gelmektedir?

– İtaat edilmeyen, hayatta uygulanmayan kitaba iman edildiği iddiası geçerli midir?

İkinci Bölüm

İndir : 27.06.2015 2.Bölüm
Dinle :
Sorular :

– Rabbimiz Kur'an'da "Allah ile ahitlerini bozup iki şeyin arasını kesenlerin arzda fesad çıkaracaklarından" bahsediyor, bunu nasıl anlamalıyız?  

– Rabbimiz, "Oku" emriyle bizlere neyi ve nasıl okumayı emrediyor? Kur'an'ı hakkıyla okumak hangi anlamları ihtiva ediyor?

Birinci Bölüm

İndir : 20.06.2015 1.Bölüm
Dinle :
Sorular :

– Mübarek Ramazan ayının ilk günlerini idrak ediyoruz. Rabbimiz bütün ümmetimiz için hayırlara vesile kılsın inşallah. Ramazan ayını değerli, anlamlı ve önemli kılan en önemli olay nedir?

– Ramazanlar bu anlam ve önemiyle mütenasip bir biçimde ihya ediliyor mu? Kur'an ayı olma niteliği kitlelerin gündeminde yeteri kadar yer ediyor mu?

– Rahmetli şehidimiz Seyyit Kutub, vahyin ilk muhatabı olup Resul'ün (s) eğittiği ilk Kur'an nesli misali bir neslin bir daha gelmemesinin sebeplerini izah ederken ilk neslin yetişmesindeki önemli unsurları sıralıyor. Siz de kitabınızda bunları ifade ediyorsunuz, bunlar nelerdir?

– Allah'a ve Kur'an'a imanın gereği bağlamında sormak istiyorum. Kur'an'ın indiriliş amacı bizzat Kur'an'da nasıl beyan ediliyor?

—————————————————————————————————

RADYO DENGE,  FM bandı 92.1 frekansından Ankara'da yerel yayın yapmaktadır. Radyomuzu internet üzerinden http://www.dengeradyo.com/ linkinden dinleyebilirsiniz. Osman Yıldız'ın sunduğu bu programda Mehmet Pamak'ın konuşmaları her Cumartesi canlı olarak 19.00- 20.30 arasında yayınlanacaktır. Programın tekrarı ise yine her pazar 19.00-20.30 arasında yayınlanacaktır.